PDF >>> : VEKOP-5.1.1 Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel

 

Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel
VEKOP-5.1.1

 

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

 Benyújtási határidő: 2017. február 8-tól

 Rendelkezésre álló forrás: 11,76 milliárd Ft

 Támogatási intenzitás:  Mikro- és kisvállalkozások esetében maximum 55%

                                              Középvállalkozások esetében maximum 45%

 Támogatás összege: 3 – 50 millió Ft Vissza nem térítendő támogatás    

                                        3 – 50 millió Ft Visszatérítendő támogatás

                                        Önerő minimum a teljes beruházás 10%-a

 • Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet

 Támogatható pályázatok száma: 170-280 db

 Projekt megvalósítási ideje: Legfeljebb 12 hónap 

Támogatást igényelhetők köre:

 Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 • legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkeznek
 1. évi átlagos statisztikai létszáma min. 1 fő volt
 2. évi nettó árbevétele min. 15 millió Ft volt
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok.
 • Pest Megyében vagy Budapesten megvalósuló beruházások

 Kölcsön kondíciói:

 Kamat: 2% / év

 • Kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra.
 • Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
 • A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja: Fennálló Kölcsönösszeg 1,5%-a, de minimum 50.000 Ft
 • Egyéb költségek: A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői-, közjegyzői díj, stb.). A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja, valamint a követelésbehajtás költségei felszámíthatók. A Kölcsön a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.
 • A kölcsön futamideje: A Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 10 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
 • Rendelkezésre tartási idő: A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap.
 • Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított max. 12 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 24 hónap utolsó napja.

 Műszaki, szakmai elvárások:

 Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, kivéve a megújuló energiatermelő létesítmények, illetve hőtermelő cseréje esetén az új energiatermelő berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására szolgáló indokolt nagyságú, de maximum 20 m2-s építmény építésére.

Olyan épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyek:

 december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkeznek

 1. december 31-ét követően nem estek át a jelen támogatási kérelemben fejlesztéssel érintett szerkezeti elemek uniós, költségvetési vagy egyéb támogatás igénybevételével energetikai korszerűsítésen
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évben rendeltetésszerűen használatban álltak. (a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 évet/fűtési szezont lefedő időszak fűtési célú energiaszámláival szükséges igazolni.)
 • nem rendelkeznek állékonysági problémával

Maximális fajlagos költségek: 

 • Az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ primer energia megtakarításra vetített nettó beruházási költség nem haladja meg a 100.000 Ft/GJ értéket.
 • Napelemes rendszeresetében az inverter teljesítményre vetített nettó beruházási költség nem haladhatja meg a 450.000 Ft/kW értéket.
 • Napkollektoros rendszeresetében az abszorber felületre vetített nettó beruházási költség nem haladhatja meg a 270.000 Ft/nm értéket.
 • Szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített nettó beruházási költsége nem haladhatja meg a 000 Ft/kW értéket.
 • Hőszivattyú rendszerekalkalmazása esetén a hőtermelő teljesítményre vetített nettó beruházási költség nem haladhatja meg a

                – földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 325.000 Ft/kW értéket,

                – víz-víz hőszivattyús rendszer esetén a 225.000 Ft/kW értéket,

                – levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 185.000 Ft/kW értéket.

Anyagköltség, munkadíja kivitelezési munkálatok támogatható munkadíja a támogatás szempontjából elismerhető anyagköltség 60%-ánál nem lehet több.

Szakértő, műszaki ellenőr: 

 • Az energetikai minőségtanúsítványt és számításokat a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő TÉ (illetve jogutód szerinti besorolása), és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő SzÉS6 (illetve jogutód szerinti besorolása) jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell elvégeznie és a szakértői nyilatkozatot a számításokat készítőnek szükséges hitelesítenie.
 • A kivitelezés során, a Magyar Mérnöki Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál regisztrációval rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.

Ingatlan beruházás esetén a támogatási kérelem benyújtásának NEM feltétele a jogerős építési engedély megléte. A jogerős építési engedélyt az első kifizetési kérelemhez szükséges csatolni. Az építési engedélynek legalább a kölcsön rendelkezésre tartási időszak lejáratáig érvényesnek kell lennie.

Támogatható tevékenységek:

1) Projekt előkészítési tevékenységek (max. a projekt összes elszámolható költségének 5%-a) 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése:

 • műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,
 • statikai szakvélemény,
 • környezeti hatástanulmány,
 • épületenergetikai melléklet és tanúsítvány elkészítésének a díja

2) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (min. a projekt összes elszámolható költségének 50%-a) 

 1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése 
 1. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
 2. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
 3. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló-vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
 1. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése 
 1. Fűtési-és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
 2. Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása
 3. Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése

III. Meglévő bel-és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 

 1. Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
 2. Meglévő kül-és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.

3) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek (min. a projekt összes elszámolható költségének 10%-a) 

 1. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület használati melegvíz igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre

II.Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és használati melegvízigényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához

 1. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

A fenti tevékenységek önállóan nem, csak együttesen támogathatók (komplex projekt)! 

Nem nyújtható támogatás:

 • amely vállalkozással szemben az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
 • amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének (munkaügyi bírsága van),
 • amelynek a saját tőkéje negatív, vagy a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent 2015-ben,
 • amely vagy kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással vagy 100 millió Ft feletti adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában,
 • amely mezőgazdasági termelőnek minősül,
 • amelynek kiegyenlítetlen köztartozása van,
 • amelynek kockázatvállalási szerződésből (hitel, pénzügyi intézményi garancia, stb.) eredő lejárt tartozása van,
 • amelynek természetes személy kezese illetve az egyéb biztosítékot nyújtó természetes személy adósként, adóstársként, illetve egyéb kötelezettként adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll.

Előleg:

 • A megítélt vissza nem térítendő támogatás 50 %-a, legfeljebb 25 millió Ft lehet.

 

Cégünk sikerdíj alapon dolgozik, átvállalva valamennyi feladatát a támogatás megpályázásával, a projekt lebonyolítása során felmerülő adminisztrációjával kapcsolatban, valamint a fenntartási időszak alatti adatszolgáltatási kötelezettségeivel. A sikerdíj minden esetben csak akkor esedékes, ha a pályázat nyert!

Ha vállalkozása telephelyének korszerűsítését tervezi, a VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 pályázat keretein belül akár 55%-os támogatási intenzitással, 50 Millió Forint vissza nem térítendő támogatást és 50 Millió Forint kedvező kamatozású hitelt igényelhet.